O firmie POL- LAB Gawęda spółka komandytowa „dawniej POLL LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” istnieje na polskim rynku od 2004 roku. Od chwili rozpoczęcia działalności firma zajmuje się produkcją sprzętu laboratoryjnego oraz mebli laboratoryjnych.  Wyroby  nasze wyróżniają się wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów, zwiększoną wytrzymałością i odpornością chemiczną oraz atrakcyjnym wzornictwem.

Projektując meble laboratoryjne dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb i preferencji naszego klienta. Podczas wielu lat naszej działalności udało nam się wyposażyć setki placówek laboratoryjnych, które następnie poddane zostały procesowi akredytacji przechodząc go pomyślnie. Nasze wyroby zasilają już liczne placówki laboratoryjne nie tylko w kraju, ale i w całej Europie. Produkowany przez nas sprzęt oraz meble, pracują również poza granicami Unii Europejskiej min. w takich krajach jak: Syria, Egipt, Indie czy Bangladesz.  Dzięki  wspólnej pracy z klientami przy projektach, zgodnych z obowiązującymi w naszym kraju normami, zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej ( GLP ), ergonomią, a także przy zachowaniu  zgodności z przepisami BHP, naszym udziałem stało się powstanie kilkudziesięciu nowoczesnych laboratoriów pomiarowych. Nasza załoga, to zgrany zespół projektantów, konstruktorów, handlowców i montażystów, którzy na każdym etapie poddają nasze wyroby najtrudniejszym próbom. Jest tak dzięki temu, iż cały proces związany z produkcją mebli oraz sprzętu leży w naszych rękach, Stosowane przez nas rozwiązania oraz materiały, które świetnie sprawują się, w jakże trudnych warunkach z jakimi mają styczność w codziennej pracy, pozwalają zrobić naszym klientom „krok w przyszłość …”, którzy w ten oto sposób powierzają nam swe zaufanie.  Jakość prezentowanych przez nas wyrobów i usług potwierdza szereg atestów i certyfikatów na zgodność z obowiązującymi normami, wydanych przez niezależne laboratoria oraz instytucje. Niezależnie od tego, stale doskonalimy swe umiejętności, poddając się licznym szkoleniom z obowiązującymi przepisami i normami zapewniając tym samym bezpieczeństwo i wiedzę, którą zawsze staramy się wykorzystać i dzielić z naszymi partnerami. Wdrożony i posiadany przez nas Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 certyfikowany przez TÜV SÜD, potwierdza sumienne i dobrze zorganizowane działanie naszej firmy, dbałość o środowisko naturalne oraz zasady BHP. Dziękując za zainteresowanie, zapraszamy wszystkich, którzy chcą znaleźć potwierdzenie tych słów, do odwiedzenia siedziby naszej firmy.

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

Misją Organizacji POL- LAB Gawęda spółka komandytowa jest produkowanie mebli i sprzętu laboratoryjnego oraz świadczenie usług na jak najwyższym poziomie i w zgodzie z wymaganiami Klienta. Gwarantujemy tym samym niezawodność naszych produktów i pełną satysfakcję Klienta.
Polityka jakości realizowana jest w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa i całego personelu.
Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Podstawowe cele, które sobie wyznaczamy to:

• ciągłe monitorowanie wymagań klienta

• dostosowanie programu produkcyjnego tak, aby w optymalny sposób spełniał wymagania naszych Klientów

• prowadzenie produkcji w planowanych i nadzorowanych warunkach

• ciągłe monitorowanie jakości dostaw oraz współpraca z dostawcami w celu podniesienia jakości materiałów

• minimalizowanie kosztów wad w procesie produkcyjnym i poprodukcyjnym

• wprowadzanie postępu technicznego i racjonalnych metod pracy

• kompetentny i przeszkolony personel

• działania dążące do

• ciągłe doskonalenie poprzez realizację planów auditów, działań korygujących i zapobiegawczych

• włączanie wszystkich pracowników w realizację polityki jakości

Zarząd POL- LAB Gawęda spółka komandytowa zapewnia zasoby na realizowanie polityki jakości w postaci wykwalifikowanego personelu, nowoczesnej technologii, środków materialnych i finansowych.
Polityka jakości została zakomunikowania i przyjęta do przestrzegania przez wszystkich pracowników, a zrozumienie jej zapewniamy podczas szkoleń personelu. Realizacja polityki jakości i jej celów przez wszystkich pracowników jest nadzorowana przez przedstawiciela kierownictwa., a oceny jej realizacji dokonuje najwyższe kierownictwo podczas okresowego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Firma POL- LAB Gawęda spółka komandytowa prowadzi działalność w oparciu o zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka.
Zarząd Firmy świadomy wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne działa w sposób dla środowiska przyjazny, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. Elementem strategii działalności przedsiębiorstwa jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004. Będziemy doskonalić nasz System Zarządzania Środowiskowego śledząc postęp w nauce i technice, stosując ich najnowsze zdobycze w naszej działalności biznesowej.
Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności. W ramach działań zmierzających do ochrony środowiska zapobiegamy zanieczyszczeniom powstającym w procesach produkcyjnych.

Mając na celu realizację niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne:

• odpowiednia  gospodarka  odpadami

• minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza

• racjonalizowanie zużycia materiałów do produkcji

• zapobieganie możliwości wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring aparatury i instalacji

 

• Politykę środowiskowa˛ firmy realizujemy w szczególności poprzez:

• stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem

• bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska

• działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia papieru, energii elektrycznej i paliw

• doskonalenie procesów technologicznych i modernizacje urządzeń zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na

  środowisko

Propagujemy i przekazujemy systemowo pracownikom informacje na temat ochrony środowiska, motywując ich do zachowań proekologicznych. W procesy te włączamy również naszych dostawców i partnerów biznesowych. Kadra kierownicza na wszystkich szczeblach zarządzania firmy jest aktywnie zaangażowana w realizację strategicznych celów środowiskowych i monitoruje poziom ich realizacji. Niniejsza polityka środowiskowa jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, w firmie POL- LAB Gawęda spółka komandytowa skierowana jest do
wszystkich pracowników spółki oraz osób pracujących na zlecenie POL-LAB i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na  poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zarząd POL- LAB Gawęda spółka komandytowa zapewnia, że wszystkie działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa, higieny, zdrowia pracowników oraz ochrony przeciwpożarowej będą uzgadniane i realizowane z pracownikami lub ich przedstawicielami.
Przedmiotem działalności POL- LAB Gawęda spółka komandytowa jest projektowanie, produkcja, serwis oraz dostarczanie i montowanie dygestoriów, mebli laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego, wyraża swoją politykę bhp, jako zobowiązanie polegające na:

• zapobieganiu wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, pożarom lub wybuchom poprzez profilaktykę i inwestowanie w techniczne bezpieczeństwo pracy,

• ciągłym zmniejszeniu ogólnej liczby wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, ograniczaniu do minimum kosztów związanych z wypadkami przy pracy,

• dążeniu do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabezpieczeń przeciwpożarowych i ochrony zdrowia pracowników,

• spełnianiu wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących bezpiecznego funkcjonowania Spółki,

• ciągłym doskonaleniu i działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony  zdrowia, i ochrony przeciwpożarowej

• podnoszeniu kwalifikacji oraz uwzględnianiu roli pracowników i ich angażowaniu  do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia,

• zapewnieniu odpowiednich zasobów i środków dla wdrożenia i utrzymania tej polityki.

Głównym celem ustalonej polityki w POL- LAB Gawęda spółka komandytowa  jest zmniejszenie ilości  wypadków przy pracy oraz wdrożenie i utrzymanie w spółce sprawnego systemu  zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Celami pośrednimi polityki bhp, ochrony zdrowia i zabezpieczeń p.poż. niezbędnymi do osiągnięcia celu głównego są działania najwyższego kierownictwa skierowane na:

• zaangażowanie wszystkich pracowników w odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i  współpracowników,

• właściwą realizację działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż i ochronę zdrowia w zależności od pełnionej funkcji w procesie pracy,

• uświadomienie pracownikom wpływu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ochrony  zdrowia i ochrony przeciwpożarowej na konkurencyjność firmy,

• uświadomienie pracownikom, że bezpieczeństwo dotyczy wszystkich pracowników na  każdym poziomie schematu struktury organizacyjnej firmy.