Aktualności

2022-07-25

Rozeznanie rynku


Zamawiający:                                                                                                                                                  Wilkowice, dn 25.07.2022
Pol-Lab Gawęda Spółka komandytowa
Ul. E. Kwiatkowskiego 19
43-635 Wilkowice

 


Zapytanie ofertowe nr 1/01/2022- Rozeznanie rynku

W ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy, poprzez wejście na rynki zagraniczne z nowymi, innowacyjnymi na skalę świata produktami”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III.  Konkurencyjność́ MŚP, działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP, nr umowy: UDA-RPSL.03.05.03-24-031E/19-00

Dotyczy wyboru wykonawcy w zakresie:
- budowa i obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie
(w tym projekt i zabudowa, organizacja i obsługa techniczna, montaż, demontaż, transport stoiska, podłączenie i zużycie mediów)
- usługi w zakresie transportu eksponatów, wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji


Opis przedmiotu zamówienia

A. budowa i obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie
(w tym projekt i zabudowa, organizacja i obsługa techniczna, montaż, demontaż, transport stoiska, podłączenie i zużycie mediów)

Ta część zamówienia obejmuje budowę i organizację stoiska wystawowego, w tym przygotowanie zaprojektowanie, wyposażenie i zabudowanie, transport stoiska, obsługę techniczną, montaż/ demontaż, podłączenie mediów.
Planowana powierzchnia stoiska - 20 metrów kwadratowych.

B. usługi w zakresie transportu eksponatów, wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji

Ta część zamówienia obejmuje usługę transportu eksponatów na targi na trasie od siedziby wnioskodawcy do miejsca targów (w obie strony).
Transport będzie obejmował przewiezienie produktów wnioskodawcy, które będzie prezentował na targach. Szacowana odległość (długość trasy) 980 km x 2, dla dygestoriów i mebli laboratoryjnych prezentowanych na targach.


Termin wykonania usługi: 22.08.2022

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji Zamawiającego. Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie zeskanowanych, podpisanych plików).

Termin składania ofert: do dnia 01.08.2022 do godz. 16:00

Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, wiadomości e-mail lub osobiście w biurze.

Adres do korespondencji:
Pol-Lab Gawęda Spółka komandytowa
Ul. E. Kwiatkowskiego 19
43-635 Wilkowice
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: biuro@poll.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Gawęda
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 882066187

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena netto za realizację usług: 100%
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Punkty za kryterium cena - zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena netto oferty najtańszej/ Cena netto oferty badanej ) x 100 = _______ pkt
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3. Opis oceny ofert
Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna tę ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie zgodnie z opisanym wzorem przyznawania punktacji.
W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania podane w specyfikacji.
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji;
- zasadą przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług;
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Warunki udziału w postępowaniu:
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia;
3) Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające należytą realizację zamówienia;
4) Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o przekazanie dodatkowych informacji/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu


Sposób przygotowania oferty:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (w przypadku składania oferty wspólnej, wszyscy
Wykonawcy mogą złożyć wspólne oświadczenie);


Przygotowanie oferty:

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, musi być ona w formie papierowej, w języku polskim
b) Ceny netto oraz ceny brutto w złożonej ofercie muszą być podane w walucie polskiej.
c) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób do reprezentowania Oferenta.
d) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania
ofertowego.
e) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę Informacje dotyczące wykluczenia z udziału w postępowaniu
O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytani ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyny.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia uzupełniającego, zgodnego z
przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwoś
składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w wypadkach w niej wskazanych:
- w wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki
- możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy w tym, wprowadzenie
wynagrodzenia płatnego w transzach.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w
postępowaniu.


«  lista