Aktualności

2021-01-05

Audyt


Szanowni Państwo, 
zapraszamy do złożenia oferty w zakresie wykonania usługi doradczej uwzględniającej przeprowadzanie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfkowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowania (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego (Wnioskodawcy) oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego Zamawiającego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.

Potencjał Zamawiającego (Wnioskodawcy) należy rozumieć jako posiadanie przez Zamawiającego określonych zasobów (ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Zamawiającego (Wnioskodawcy) profesjonalnego procesu finansowego.

Audyt powinien uwzględniać następujące elementy:
1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia, w tym określenie potencjału technicznego, prawnego, finansowego i administracyjnego Wnioskodawcy.
2. Podsumowanie danych dotyczących przedsięwzięcia, w tym celów przedsięwzięcia, zakresu rzeczowego, określenie podstawowych niedoborów istniejącego systemu, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
3. Analiza otoczenia rynkowego Wnioskodawcy, w tym analiza konkurencji; charakterystyka rynku docelowego; określenie możliwej perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego; określenie wariantowych rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia.
4. Wnioski i rekomendacje

Do przedstawienia ofert zapraszamy podmioty, które zapewniają do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant (warunek obligatoryjny dla wykonawcy profesjonalnego procesu projektowego):
Profesjonalny projektant – należy przez to rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne).

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 11.02.2021r.

Sposób składania ofert:
Oferty można składać osobiście, drogą pocztową lub mailowo do dnia 13.01.2021r.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, liczy się data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną.

Ofertę należy złożyć:

a) osobiście na adres:
Pol-lab Sp. z o. o. Sp. kom.
Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 19
43-365 Wilkowice

b) drogą pocztową na adres:
Pol-lab Sp. z o. o. Sp. kom.
Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 19
43-365 Wilkowice

c) mailem na adres:
biuro@poll.pl


«  lista