Innowacyjna gospodarka

PROJEKT „ROZWÓJ OFERTY POL-LAB SP. Z O.O. SP.K. POPRZEZ ZAPROJEKTOWANIE I WDROŻENIE NOWEGO PRODUKTU

Projekt „Rozwój oferty Pol-lab Sp. z o.o. sp.k. poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu, tj. dygestorium laboratoryjnego dostosowanego dla osób z dysfunkcją ruchową (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z czasową dysfunkcją chodzenia, osoby o nietypowym wzroście np. z powodu achondroplazji).”

Kluczowym celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowatorskiego produktu w postaci dygestorium laboratoryjnego skierowanego na potrzeby pracy zawodowej osób z dysfunkcją ruchową (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z czasową dysfunkcją chodzenia, osoby o nietypowym wzroście np. z powodu achondroplazji). Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu ma na celu poprawę dostępności miejsc pracy, jakimi są laboratoria, a co za tym idzie poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Rezultatem projektu będzie nowy produkt pn. innowacyjne dygestorium skierowane na potrzeby pracy osób z dysfunkcją ruchową (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z czasową dysfunkcją chodzenia, osoby o nietypowym wzroście np. z powodu achondroplazji), który charakteryzować się będzie poniższymi cechami i funkcjonalnościami:
1. Zmiana wysokości dygestorium - elektrycznie regulowany stelaż umożliwiający zdalne dostosowanie wysokości całego dygestorium do Użytkownika. Użytkownik będzie w stanie regulować wysokość urządzenia w zależności od potrzeby – wzrostu użytkownika lub charakteru przeprowadzanych prac. Dygestorium będzie dostosowane do pracy w trybie siedzącym i stojącym. Zakres 750 – 1 100 mm
2. Zmiana konstrukcji ramowej dygestorium umożliwiająca zachowanie otwartej przestrzeni pod blatem. Dzięki temu użytkownik będzie mógł swobodnie wjechać wózkiem inwalidzkim pod blat.
3. Zaprojektowanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej tak aby użytkownik miał dostęp do wylewek oraz zaworów z pozycji siedzącej. Wylewki muszą być przeniesione na ścianę boczną dygestorium.
4.Wszystkie funkcje dygestorium takie jak regulacja wysokości stelaża, otwarcia okna,  światła, wentylacji, ustawianie czasu pracy będą odbywać się zdalnie poprzez zaprojektowaną aplikację dedykowaną na smartphone, tablet, komputer.
5. Kamera z podglądem do komory wewnętrznej transmitująca obraz na tablet/smartphone.
6. Odczyt temperatury z komory wewnętrznej poprzez aplikację.
7. Czujniki dotyku/ruchu pod komorą, który ma chronić użytkownika podczas opuszczania stelaża z systemem alarmowym w przypadku ryzyka uszkodzenia.

Wydatki kwalifikowalne: 492 000.00 PLN
Dofinansowanie UE: 418 200,00 zł

 

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0636/20-00.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Cel: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 74 976.00 PLN

Wkład UE: 74 976.00 PLN

 

INTERNACJONALIZACJA

POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wejście na rynki zagraniczne z nowymi, innowacyjnymi na skalę świata produktami”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

CELE PROJEKTU

GŁÓWNYM CELEM projektu jest wejście na rynki niemiecki/ austriacki oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich POL-LAB SP. ZO.O. SP. K. z innowacyjnymi produktami wnioskodawcy - dygestoriami i meblami, które nie były dotychczas eksportowane.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem projektu jest zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów z eksportu na rynkach docelowych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 226 655,20 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 100 554,60 zł

 

POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt. „Opracowanie dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego województwa śląskiego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. prac badawczo-rozwojowych, mających na celu opracowanie dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach.

 

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem projektu jest skomercjalizowanie przez przedsiębiorstwo POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. wyników przeprowadzonych w ramach projektu prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz wzrostu potencjału innowacyjnego województwa śląskiego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 013 670, 34 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 514 360, 03 zł