Innowacyjna gospodarka

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0636/20-00.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Cel: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 74 976.00 PLN

Wkład UE: 74 976.00 PLN

 

INTERNACJONALIZACJA

POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wejście na rynki zagraniczne z nowymi, innowacyjnymi na skalę świata produktami”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

CELE PROJEKTU

GŁÓWNYM CELEM projektu jest wejście na rynki niemiecki/ austriacki oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich POL-LAB SP. ZO.O. SP. K. z innowacyjnymi produktami wnioskodawcy - dygestoriami i meblami, które nie były dotychczas eksportowane.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem projektu jest zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów z eksportu na rynkach docelowych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 226 655,20 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 100 554,60 zł

 

POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt. „Opracowanie dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego województwa śląskiego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. prac badawczo-rozwojowych, mających na celu opracowanie dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem projektu jest skomercjalizowanie przez przedsiębiorstwo POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. wyników przeprowadzonych w ramach projektu prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz wzrostu potencjału innowacyjnego województwa śląskiego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 013 670, 34 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 514 360, 03 zł