Innowacyjna gospodarka

POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt. „Opracowanie dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego województwa śląskiego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. prac badawczo-rozwojowych, mających na celu opracowanie dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem projektu jest skomercjalizowanie przez przedsiębiorstwo POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. wyników przeprowadzonych w ramach projektu prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz wzrostu potencjału innowacyjnego województwa śląskiego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 013 670, 34 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 514 360, 03 zł